ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน คือการต่อสู้ที่รวมรูปแบบการต่อสู้ และเทคนิคของศิลปะการต่อสู้หลายแขนงมาไว้ด้วยกัน ศิลปะการต่อสู้รูปแบบนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก